menu

OP VVV

 

Program:                   02 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:        Cesta k vyšší úspěšnosti žáků

Registrační číslo:       CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005530

Termín realizace:      4. 9. 2017 – 3. 9. 2019

Celková dotace:        456 322 Kč                           

 

Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.

Vybrané šablony:

 • III/1.1 Školní asistent
 • poskytuje základní nepedagogickou podporu žákům ohroženým školním neúspěchem
 • zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou
 • pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit
 • poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování

 

 • III/1.2 Školní speciální pedagog
 • podporuje žáky s podpůrnými opatřeními prvního stupně podpory
 • diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby (SVP) žáků
 • participuje na vytvoření IVP u žáků se SVP
 • poskytuje metodickou pomoc třídním učitelům
 • zabezpečuje individuální konzultace pro rodiče, pedagogické pracovníky
 • konzultuje s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení

 

 • III/1.6 Školní kariérový poradce
 • realizuje se žáky individuální setkání
 • doporučuje žákům vhodné informační zdroje
 • připravuje žáky pro vstup na trh práce (příprava na pracovní pohovor, pomoc, konzultace při zpracování CV)
 • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí
 • podpora žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání a při vstupu na trh práce
 • spolupráce s krajskými institucemi a firmami, realizace exkurzí, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými pedagogickými pracovišti

 

 

 • III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • cílem je podpořit pedagogy SŠ v rozvoji odborných kompetencí využitelných ve výuce
 • na stáži bude s pedagogem školy spolupracovat garant z firmy
 • pro přenos příkladů dobré praxe zajistí pedagog školy, který se účastní stáže, rovněž interní sdílení zkušeností pro ostatní pedagogy své školy

 

 • III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi
 • zajištění vzdělávání celého pedagogického sboru na podporu společného vzdělávání
 • rozvoj odborných kompetencí pedagogů v oblasti inkluze

 

 • III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • cílem aktivity je podpořit žáky školy ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
 • využití aktivity také pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout