menu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Program:                   02 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu:        Digitální metody výuky

Registrační číslo:      CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016297

Termín realizace:     1. 2. 2020 – 31. 1. 2022

Celková dotace:        646 291 Kč                            

 

Výzva č. 02_86_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Vybrané šablony:

 • 2.III/1 Školní asistent
 • poskytuje základní nepedagogickou podporu žákům ohroženým školním neúspěchem
 • zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou
 • pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit
 • poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování

 

 • 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
 • vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT

 

 • 2.III/14 Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize
 • cílem supervize je pomoci pedagogickému sboru školy reflektovat a zkoumat proces své práce a týmové spolupráce, uvažovat o své pracovní roli, svých potřebách, problémových situacích, emocích a vztazích ve škole
 • podpora supervizora má následně dopad do praxe pedagogů, zejména:
  • odborný přístup pedagogů k žákům, rodičům a dalším osobám
  • zvyšování efektivity metod práce
  • osobnostní odborný růst
  • pozitivní psychosociální klima školy

 

 • 2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ
 • cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím ICT
 • nákup 10 notebooků
 • hodiny výuky probíhají napříč předměty

 

 • 2.III/21 Projektový den ve škole
 • cílem je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálním kompetencí žáků
  • důraz na aktivizační metody výuky
  • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení žáků k samostatnosti
  • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky
  • důraz na praktickou využitelnost poznatků
  • důraz na mezipředmětovou spolupráci
 • realizace 6 projektových dnů
 • společné vedení projektového dne pedagogem SŠ a odborníkem z praxe

 

 • 2.III/22 Projektový den mimo školu
 • cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi
 • realizace 14 projektových dnů
 • společné vedení projektového dne pedagogem SŠ a odborníkem z praxe

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout