menu

UNIV - Uznávání Neformálních a Informálních výsledků Vzdělávání

Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení

Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání

Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Důvodů, které vedly ke vzniku předkládaného projektu Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé, je celá řada. Za nejpodstatnější však považujeme potřebu resortu školství řešit koncepčně a systémově oblast dalšího vzdělávání v České republice. Tato potřeba je mimo jiné vyjádřena i přípravou zákona o dalším vzdělávání, jehož návrh věcného znění byl MŠMT předložen koncem loňského roku.  

Oblast dalšího vzdělávání nebyla dosud v ČR systematicky rozvíjena, její rozvoj byl spíše nahodilý, navíc byl dlouhodobě provázen nevyjasněním řídících kompetencí k této oblasti mezi MŠMT a MPSV. V roce 2003 přijala porada vedení MŠMT materiál Kompetence v oblasti celoživotního učení (č. j. 33444/03-25), který tyto problémy na určitou dobu vyřešil. MŠMT je zodpovědné za koncepční rozvoj této oblasti, k tomu aby tuto zodpovědnost mohlo skutečně prokázat, potřebuje - obdobně jako v počátečním vzdělávání - vytvořit řadu dalších nástrojů a postupů, které budou odpovídat připravovanému zákonu stejně jako evropským doporučením.

Jedním z těchto nástrojů je systém uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení. Tyto systémy jsou po desetiletí vyvíjeny v řadě evropských zemích; jejich realizace je národním vzdělávacím a kvalifikačním soustavám odpovídající modifikací společné myšlenky – identifikovat, hodnotit a uznat kompetence, které jedinci získali v různých obdobích svého života a v různých životních situacích. Realizace tohoto systému nejen rozšiřuje formy dalšího vzdělávání, ale především poskytuje možnost získání úplné kvalifikace jedincům, kteří předčasně své vzdělávání ukončili, či nové kvalifikace těm,  potřebují svou kvalifikaci změnit. Výhodou tohoto přístupu je, že při něm bude zajištěna   srovnatelnost výsledků vzdělávání získanéhojak cestou počátečního, tak dalšího  vzdělávání.

Budování sítí škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé umožňuje efektivní využití materiálních a personálních kapacit stávajících středních škol a vyšších odborných škol, rozšiřuje totiž jejich činnost o poskytování dalšího vzdělávání a soustřeďuje jeho nabídku do jednoho subjektu – sítě, resp. jejího koordinačního centra. O tom, že tato cesta je progresivním krokem, který pozitivně ovlivňuje i počáteční vzdělávání realizované ve školách, svědčí dva projekty, které předkladatelé projektu realizovali v uplynulých letech. Jedná se jednak o projekt KRAJ realizovaný v rámci programu Phare 2000 v Moravskoslezském kraji, jednak o projekt CVLK realizovaný za prostředky MŠMT a LK v Libereckém kraji.

Cesta rozvoje dalšího vzdělávání, kterou předložený projekt přináší, přestože je velmi promyšlená, nebude při své realizaci jednoduchá a předpokládá mimořádně intenzivní podporu MŠMT. Předpokládá samozřejmě také potřebnou odbornost a velkou komunikativnost, dovednost přesvědčovat zainteresované subjekty a trpělivost realizátorů projektu.

Návrh projektu byl projednán s odbory školství KÚ krajů, ve kterých se předpokládá realizace projektu, a setkal se s pochopením a podporou.

Předložený projekt představuje pro resort školství mimořádnou šanci realizovat  zájem a schopnost řešit systémově a odborně, s respektem k evropským doporučením a cílům, v koncepční i realizační poloze problematiku dalšího vzdělávání v České republice.

Považujeme za nutné upozornit na to, že pokud této šance nebude včas využito, bude resort školství velmi pravděpodobně postaven do situace, kdy všechny navrhované postupy a nástroje budou vytvořeny v rámci projektů MPSV. Pak bude jen velmi obtížně prokazovat své kompetence ke koncepčnímu řízení rozvoje dalšího vzdělávání v České republice.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout