menu

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

I-KAP

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

 

Program:             Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:        P03 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Název projektu:               Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Registrační číslo:             CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

Příjemce projektu:           Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem:Střední škola, České Velenice, Revoluční 220

Termín realizace:                                  1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Výše finanční podpory projektu:        100 744 811,60 Kč

Výše finanční podpory partnera:            1 936 428 Kč   

 

Webový odkaz na internetové stránky projektu: http://ikap.kraj-jihocesky.cz/

 

Klíčová aktivita Podpora polytechnického vzdělávání:

 

Střední škola České Velenice je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

 

Nabídka podaktivit realizovaných v rámci projektu:

 

Projektové dny/sdílení učeben - pravidelné dlouhodobé návštěvy žáků ZŠ na SŠ, kde jsou využívány prostory SŠ pro výuku. Při výuce bude důraz kladen na mezipředmětové vazby, umožněny budou i exkurze v odborně spřízněných firmách.

 

Blok kroužků – na partnerských středních školách budou vytvořeny dlouhodobé, polytechnicky zaměřené kroužky, jejich zaměření bude posilovat mezipředmětové vztahy. Dle povahy kroužku a úrovně učiva budou kroužky určeny buď žákům základních škol, studentům středních škol či smíšeným kolektivům ZŠ a SŠ. Kroužky nebudou otevřeny pouze pro žáky a studenty partnerských a spolupracujících škol, ale budou otevřeny pro všechny relevantní zájemce z cílové skupiny.

 

Některé z partnerských škol na dvě hlavní podaktivity věcně i časově navážou „nadstavbovou“ podaktivitou „Pobytové workshopy“, na které budou během 3-7 denního pobytu u již vzdělávaných žáků rozvíjeny znalosti a zkušenosti, získané v podaktivitách „Projektové dny“ a „Kroužky“. Žáci a studenti tedy získají znalosti, které půjdou výrazně nad rámec běžné školní výuky. Pobytové workshopy budou moci být spojeny s návštěvami jiných středních škol, vědeckých institucí, exkurzemi ve firmách či na vysokých školách a také s doplňkovým programem.

 

Vzdělávání pedagogů - prostředkem k naplnění cílů klíčové aktivity jsou pedagogové s potřebnými kompetencemi pro práci s cílovou skupinou dětí, žáků a studentů. V úvodní fázi realizace KA budou pedagogičtí pracovníci proškoleni v oblastech, které byly identifikovány partnerskými školami, a tím dojde ke zvýšení jejich profesních kompetencí. Pedagogičtí pracovníci poté využijí nově nabytých znalostí a zkušeností ve vzdělávacích podaktivitách jako jsou projektové dny či sdílení učeben, blok kroužků, pobytové workshopy.

Vzdělávací podaktivity realizované naší školou:

Polytechnický kroužek

Cílem polytechnického kroužku je aktivně zapojit žáky ZŠ zábavnou formou do činností v rámci přírodního a technického vzdělávání. Žáci ZŠ budou převážně pracovat s digitální technikou, témata budou rozvíjet i manuální dovednosti, např. zručnost a přesnost, týmovou spolupráci.

 

Obsahem polytechnického kroužku budou tato témata:

  • elektrotechnika hrou
  • zábavná fyzika
  • matematika v každodenním životě
  • chemie kolem nás
  • technika na PC
  • svět křížem krážem.

 

Kroužků se účastní jako asistenti vždy 2 žáci SŠ, kteří se budou podílet na přípravě kroužků a v průběhu kroužku budou pomáhat žákům ZŠ s činnostmi.

 

Polytechnický kroužek bude realizován v učebně ICT a v odborných učebnách SŠ (bude využívaná i měřicí laboratoř pořízená v již realizovaném projektu IPo Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0007). Budou zapojeni žáci 6. – 9. ročníků ze 4 ZŠ.

Spolupracující ZŠ:

ZŠ a MŠ České Velenice

ZŠ T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí

ZŠ a MŠ v Rapšachu

ZŠ Chlum u Třeboně

 

Vzdělávání pedagogů

 

Učitelé odborných předmětů se účastní školení k CNC frézce (komerční) a učitel odborného výcviku bude školen v oblasti svařování (komerční). V obou případech si pedagogové rozšíří své odborné znalosti a dovednosti.

 

Kontakt:

Ing. Pavel Vondrys, tel.: 773 444 572, e-mail: pvondrys@sscv.cz

 

Chemie-analýza neznámého vzorkuChemie-dělení barvivMatematika-měření vzdálenosti_1Matematika-měření vzdálenosti_2Technika na PCZábavná fyzika - dron

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout